Si us plau, podeu contribuir a les despeses que comporta la gestió de la creació de la Unió Catalana de taitxí. Donatiu anual recomanat per a particulars 10€, per a Centres 100€


NOTÍCIES

GESTIONS ENTORN A LA PROFESSIONALITZACIÓ

ACTUALITZACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DELS CLUBS

La crisi, les tensions entre la Generalitat de Catalunya i el Govern Central així com una nova legislació ha suposat una pressió normativa, fiscal i laboral sobre les entitats sense ànim de lucre i en concret sobre els Clubs Esportius.

S'adjunta informació i documentació publicada per la Secretaria General de l'Esport i altres organismes estructurada segons les nostres necessitats. Les indicacions que es donen en aquest document està restringida al tipus de Club que es descriu.

NOTÍCIES

30/3/2017 Es perllonga la moratòria en l'aplicació de les sancions administratives previstes a la Llei de l'exercici de les professions de l'esport fins a l'any 2019 DOGC 7340

19/7/2017 Recomenació del Síndic a l'Administració en el sentit que es valori assumir la formació en tai txi des de l'Escola Catalana de l'Esport sense vincular aquesta formació a cap Federació Esportiva, mentre no es resolgui si s'adscriu aquesta modalitat esportiva a una Federació esportiva catalana existent i reconeguda actualment. També que es valori si es pot permetre la inscripció de professionals al Registre de Professionals de l'Esport amb aquesta modalitat, si s'havia ja fet anteriorment a la resolució que actualment està en fase d'apel·lació, vinculant la inscripció a la formació impartida per l'Escola. 

GESTIONS ENTORN DE LA PORFESSIONALITZACIÓ

S'indiquen només les accions pendents de solució.

 • Sentència per la que es declara nul l'acord d'assignar el taitxí a la FCK 23/1/2014 Pendent de recurs per part de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

  El TSCJ en sentència 638/2017 de 7 de setembre de 2017 determina: Estimar en part el recurs d'apel·lació que interposa l'Administració de la Generalitat de Catalunya contra la sentència dictada el 23 de gener de 2014 pel Jutjat del Contenciós-Administratiu nº 6 de Barcelona, ​​en el procediment ordinari nº 621/2011, la qual es revoca i deixa sense efecte, amb retroacció de les actuacions a la data en què es va remetre al Jutjat l'expedient administratiu, a fi que s'emplaci degudament a la Federació Catalana de Karate, i amb el seu resultat prossegueixi el curs de les actuacions.

  La nostra valoració és que això només suposarà una demora en el procés i l'increment de costes doncs la sentència és estrictament tècnica i la compareixença de la FCK no ha d'aportar res nou.
 • Reclamació al Síndic de greuges i a la Secretaria General de l'Esport per no haver desenvolupat una via de titulació pel taitxí d'acord amb la disposició adicional cinquena de la Llei de l'exercici professional de l'esport que assigna aquesta funció a la ECE, per la publicitat de formació oficial per part de la FCK prevista per març de 2017 en contra de la instrucció del Director de l'ECE de data 12/4/2011 confirmada per Presidència en conèixar la sentència de 2014 i pel greuge que suposa que l'habilitació de voluntaris amb 700 hores de pràctiques passi pel vistiplau de la Federació.

 

ACTUALITZACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DELS CLUBS

TIPUS DE CLUB

El Club s'ha creat com un instrument per exercir els drets que ens atorga la llei en relació a la pràctica de l'esport i a les nostres pràctiques esportives i pre-esportives: taitxí, txikung i altres i protegirn-nos front a responsa- bilitats en la difusió d'aquestes pràctiques. S'exclou del Club qualsevol activitat econòmica la qual es desenvolupa a nivell privat o mitjançant altre tipus de societat, llevat de possibles subvencions.

En no desenvolupar activitat econòmica el Club està exempt d'IVA (no ha de presentar tampoc les liquidacions trimestral i anyal) i de portar i presentar els llibres comptables.

Pel que fa als estatuts al tenir el Club menys de 100 socis es pot acollir al règim de Club Simplificat. Això significa que la Junta Directiva només ha de tenir un President i un Secretari.

Els llibres obligatoris son els següents:

 • Llibre d'Actes
 • Llibre de Caixa
 • Llibre de Socis

Els llibres d'Actes i de Caixa s'han de presentar a Esports amb un límit de 4 mesos després de l'Assemblea General Ordinària obligatòria cada any. Per evitar aquesta obligació el Llibre d'Actes i el Llibre de Caixa poden ser relligats (els venen a les papereries) i portar-los a Esports per que segellin prèviament tots els fulls.

El Llibre de Socis no cal segellar-lo


ACCIONS QUE ES REQUEREIXEN PER ACTUALITZAR LA DOCUMENTACIÓ DELS CLUBS

El Decret 58/2010 de les entitats esportives de Catalunya introdueix una sèrie de disposicions que requereixen l'actualització dels estatuts, a més pot ser que la Junta Directiva hagi arribat al termini previst als estatuts de cada club. Per això és necessari adaptar els estatuts i renovar la Junta Directiva. La opció més senzilla és la modificació total d'estatuts seguint el model facilitat per Esports i l'elecció de nova Junta.

 • MODIFICACIÓ ESTATUTARIA

Model d'estatuts de Club de règim simplificat. http://bit.ly/2odlXNr

Adjuntar dos còpies dels Estatuts de Club de règim simplificat signats als final pel President i Secretari
Els apartats més importants són indicació de la modalitat esportiva (poden ser varies) i indicar si el càrrec de President es renovable o no i la duració del seu mandat.

Certificat del Secretari amb al vistiplau del President. http://bit.ly/2o7psZ0

 • ELECCIÓ DE JUNTA DIRECTIVA

Certificat del Secretari amb al vistiplau del President. http://bit.ly/2nwW5xT

Fotocòpia del Document d'Identitat (NIF) dels membres de la Junta Directiva


GUIES.

Secretaria General de l'Esport Guia per a entitats esportives de Catalunya. http://bit.ly/2nrpQ16

La guia indica que és obligatori redactar el Projecte esportiu i filosofia de l’entitat. Es va realitzar consulta a Esports i això no es obligatori tot i que és recomanable. També es recomanable realitzar una memòria anual d’activitats.

oficinadeclubs.cat Guia fiscal. http://bit.ly/2nx3nl0 Guia jurídica. http://bit.ly/2nINfxm